Realizacja dostaw dla Centrum Usług Wspólnych


Helica - Realizacja dostaw dla Centrum Usług Wspólnych

Konsorcjum firm Helica sp. z o.o. oraz NTT Technologie Sp. z o.o. w grudniu 2016 roku zakończyło realizację umów na dostawy  sprzętu komputerowego do wskazanych jednostek administracji publicznej na terenie kraju.

Wartosć projektu przekroczyła 13 mln zł bruttto, a sprzęt został dostarczony do ponad 70 lokalizacji w całej Polsce.

Centrum Usług Wspólnych jest Instytucją gospodarki budżetowej (IGB) podlegającą bezpośrednio Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. IGB prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami określanymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 

Działalność Centrum Usług Wspólnych prowadzona jest na rzecz KPRM w zakresie: zarządu, gospodarowania i administrowania mieniem, zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, zapewnienia bazy szkoleniowo-konferencyjnej dla Rządu oraz administracji rządowej, zamówień publicznych, wydawnictw i poligrafii, obsługi administracyjnej, gospodarczej i technicznej w tym administrowania systemem i siecią teleinformatyczną w tym służącą do przetwarzania informacji niejawnych.

Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 576 55 60
Fax: +48 22 576 55 65
E-mail: helica@helica.com.pl
     Mapa dojazdu
Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr KRS: 0000373663
REGON: 142728326
NIP: 701-027-35-59

Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Władze spółki:

 

Krzysztof Milcarz –  Prezes Zarządu
Piotr Wieczorek –  Wiceprezes Zarządu