Realizacja dostaw dla Centrum Usług Wspólnych


Helica - Realizacja dostaw dla Centrum Usług Wspólnych

Konsorcjum firm Helica sp. z o.o. oraz NTT Technologie Sp. z o.o. w grudniu 2016 roku zakończyło realizację umów na dostawy  sprzętu komputerowego do wskazanych jednostek administracji publicznej na terenie kraju.

Wartosć projektu przekroczyła 13 mln zł bruttto, a sprzęt został dostarczony do ponad 70 lokalizacji w całej Polsce.

Centrum Usług Wspólnych jest Instytucją gospodarki budżetowej (IGB) podlegającą bezpośrednio Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. IGB prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami określanymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 

Działalność Centrum Usług Wspólnych prowadzona jest na rzecz KPRM w zakresie: zarządu, gospodarowania i administrowania mieniem, zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, zapewnienia bazy szkoleniowo-konferencyjnej dla Rządu oraz administracji rządowej, zamówień publicznych, wydawnictw i poligrafii, obsługi administracyjnej, gospodarczej i technicznej w tym administrowania systemem i siecią teleinformatyczną w tym służącą do przetwarzania informacji niejawnych.

Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 576 55 60
Fax: +48 22 576 55 65
E-mail: helica@helica.com.pl

 

     Mapa dojazdu
Helica sp. z o.o.

ul. Raszyńska 25
02-033 Warszawa

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr KRS: 0000373663
REGON: 142728326
NIP: 701-027-35-59

Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Władze spółki:

 

Krzysztof Milcarz –  Prezes Zarządu
Piotr Wieczorek –  Wiceprezes Zarządu
   

 

Zaufali nam

 
Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa


 
Agencja Wywiadu


 
Centralne Biuro Antykorupcyjne


 
CD Projekt RED S.A.


 
Centrum Usług Wspólnych


 
Instytut Pamięci Narodowej


 
Inter Cars S.A.


 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych


 
Ministerstwo Środowiska


 
Najwyższa Izba Kontroli


 
Narodowy Instytut Audiowizualny


 
PKP Intercity


 
Politechnika Łódzka


 
Politechnika Warszawska


 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


 
Skanska S.A.


 
TVP S.A.


 
Uniwersytet Warszawski


 
WYG International Sp. z o.o.


 
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie


 
Żandarmeria Wojskowa